RSS

Comunicarea şi cercetarea evenimentelor

Din nefericire, în organizaţia dvs. s-a produs un eveniment! Ştiţi cui trebuie să-l comunicaţi şi cine se ocupă apoi de cercetarea lui?

 

Riscaţi amenzi contravenţionale de până la 8.000 de lei dacă nu respectaţi obligaţiile legale privind comunicarea şi cercetarea evenimentelor.

Trebuie să vă asiguraţi în primul rând că, atunci când se produce un eveniment, veţi fi imediat înştiinţat de conducătorul locului de muncă sau de orice alt angajat care are cunoştinţă despre producerea lui.

Definiţii

Evenimentul este acel accident care a antrenat fie decesul, fie vătămări ale organismului, fiind produs în timpul procesului de muncă ori în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu; situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate; incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune. 

 

Incidentul periculos este un eveniment precum explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, eveniment care nu a afectat lucrătorii, însă ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a produs ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale.

Cui trebuie să comunicaţi evenimentele?

 În calitate de angajator, vă revine obligaţia de a comunica evenimentele după cum urmează:

 a)         Inspectoratului Teritorial de Muncă – toate evenimentele;

b)         Asigurătorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare – evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;

c)         Organelor de urmărire penală, după caz.

Dacă printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori, veţi comunica evenimentul respectiv şi angajatorului acestora.

 Suspiciunile de boală profesională sau legată de profesiune, depistate cu ocazia prestaţiilor medicale, vor fi semnalate autorităţilor de sănătate publică teritoriale de către medicul de medicina muncii cu care vă aflaţi în relaţie contractuală.

 Sancţiune

Nerespectarea obligaţiei legale de a comunica evenimentele Inspectoratului Teritorial de Muncă şi/sau asigurătorului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.500 de lei la 7.000 de lei, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 319/2006.

 Care este scopul cercetării evenimentelor şi cine se ocupă cu realizarea acesteia?

 Cercetarea evenimentelor se face imediat după comunicarea lor şi are drept scop stabilirea următoarelor:

Ÿ   împrejurările şi cauzele care au condus la producerea evenimentelor;

Ÿ   reglementările legale încălcate;

Ÿ   răspunderile şi măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor evenimente similare;

Ÿ   determinarea caracterului accidentului.

 Obligativitatea cercetării evenimentelor este stabilită în funcţie de efectele pe care acestea le-au produs, astfel:

 Ÿ   În cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă, cercetarea va fi efectuată de către angajator;

 Ÿ   În cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentă sau confirmată, deces, accident colectiv, incident periculos, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice, precum şi în situaţiile de persoane date dispărute, cercetarea va fi efectuată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă;

 Ÿ   În cazul evenimentelor deosebite care generează accidente colective, precum avariile sau exploziile, cercetarea va fi efectuată de către Inspecţia Muncii;

 Ÿ   În cazul suspiciunilor de boală profesională şi de bolile legate de profesiune, cercetarea va fi efectuată de către autorităţile de sănătate publică teritoriale.

Sancţiune

Nerespectarea obligaţiei legale de a cerceta evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei, potrivit art. 39 alin. (4) din Legea nr. 319/2006.

Cercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă trebuie efectuată de către angajator. Cum procedaţi?

 Riscaţi amenzi contravenţionale de până la 8.000 de lei dacă nu respectaţi obligaţia legală de a cerceta evenimentele care au produs incapacitatea temporară de muncă.

 Imediat după ce aţi fost informat că s-a produs un eveniment care poate conduce la incapacitate temporară de muncă, aveţi obligaţia de a numi, prin decizie scrisă, comisia de cercetare a evenimentului. Activitatea comisiei va avea ca scop:

Ÿ   determinarea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea evenimentului;

Ÿ   stabilirea reglementărilor legale încălcate;

Ÿ   stabilirea răspunderilor şi a măsurilor care trebuie luate pentru prevenirea producerii altor evenimente similare.

 Comisia va fi compusă din cel puţin 3 persoane, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Ÿ   să aibă pregătire tehnică corespunzătoare;

Ÿ   să nu fie implicate în organizarea şi conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul şi

Ÿ   să nu fi avut vreo responsabilitate în producerea evenimentului.

 Unul dintre membrii comisiei de cercetare trebuie să fie lucrător desemnat, reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern, cu pregătire de nivel superior.

 Veţi avea obligaţia să apelaţi la servicii externe în următoarele situaţii:

Ÿ   dacă nu dispuneţi de personal suficient;

Ÿ   dacă nu dispuneţi de personal cu pregătire tehnică corespunzătoare;

Ÿ   dacă, în organizaţia pe care o conduceţi, v-aţi asumat chiar dvs. atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, ca urmare, nu veţi putea face parte din comisia de cercetare a evenimentului.

Dacă în eveniment au fost implicate şi victime provenind de la alţi angajatori, din comisia de cercetare vor face parte şi persoane numite prin decizie scrisă de către respectivii angajatori.

 Ce trebuie să conţină dosarul cu care se finalizează cercetarea unui eveniment?

 Cercetarea evenimentelor se finalizează cu întocmirea unui dosar, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

 Ÿ   opisul actelor aflate în dosar;

Ÿ   procesul-verbal de cercetare;

 Ÿ   nota de constatare la faţa locului, care va fi încheiată imediat după producerea evenimentului de către:

 a)             lucrătorul desemnat sau de către serviciile de prevenire şi protecţie, în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competenţa dvs. în calitate de angajator. În acest caz, nota de constatare va fi semnată de către dvs. sau de către reprezentantul dvs. legal;

b)             inspectorul de muncă, în cazul evenimentelor care se cercetează de către Inspectoratul Teritorial de Muncă sau de către Inspecţia Muncii.

Util

Nota de constatare va cuprinde precizări cum ar fi poziţia victimei, existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie, închiderea fişei individuale de instructaj prin barare şi semnătură, ridicarea de documente sau prelevarea de probe.

Ÿ   schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;

Ÿ   declaraţiile accidentaţilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate;

 Ÿ   declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului;

 Ÿ   copii ale actelor şi ale documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;

 Ÿ   copii ale certificatului constatator sau ale oricăror alte autorizaţii în baza cărora vă desfăşuraţi activitatea în calitate de angajator;

 Ÿ   copii ale fişei de expunere la riscuri profesionale şi ale fişei de aptitudine, întocmite conform legii;

 Ÿ   copii ale contractelor individuale de muncă ale victimelor;

 Ÿ   copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ale victimelor. În caz de deces, aceste fişe se vor anexa în original;

 Ÿ   concluziile raportului de constatare medico-legală, în cazul accidentului mortal;

 Ÿ   copie a hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul, în cazul persoanelor date dispărute;

 Ÿ   copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă;

 Ÿ   copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate;

 Ÿ   actul emis de către unitatea sanitară care a acordat asistenţa medicală de urgenţă, din care să rezulte data, ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie şi diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu;

 Ÿ   copie a procesului-verbal de cercetare la faţa locului, încheiat de serviciile poliţiei rutiere, în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice.

 Dosarul mai poate cuprinde, după caz, orice alte acte şi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:

 Ÿ   copie a autorizaţiei, în cazul în care victima desfăşura o activitate care necesita autorizare;

Ÿ   copie a diplomei, a adeverinţei sau a certificatului de calificare a victimei;

 Ÿ   acte de expertiză tehnică, întocmite cu ocazia cercetării evenimentului;

 Ÿ   acte doveditoare, emise de către organele autorizate, din care să se poată stabili locul, data şi ora producerii evenimentului sau să se poată justifica prezenţa victimei la locul, la ora şi la data producerii evenimentului;

 Ÿ   documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;

 Ÿ   corespondenţa cu alte instituţii/unităţi în vederea obţinerii actelor solicitate;

 Ÿ   adresele de prelungire a termenelor de cercetare;

 Ÿ   actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţă medicală de urgenţă, din care să rezulte diagnosticul la internare şi/sau externare;

 Ÿ   procesul-verbal încheiat după producerea evenimentului;

 Ÿ   formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM.

Cum trebuie întocmit dosarul de cercetare a unui eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă?

 La fel de important ca şi conţinutul dosarului de cercetare este modul de întocmire al acestuia. Şi pentru că cercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă vă revine dvs., în calitate de angajator, trebuie să cunoaşteţi prevederile legale referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un dosar de cercetare. Vă reamintim că, altfel, puteţi risca amenzi contravenţionale de până la 8.000 de lei!

Dosarul de cercetare a unui eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 Ÿ   Filele dosarului trebuie să fie numerotate, semnate de către membrii comisiei de cercetare şi ştampilate cu ştampila dvs., în calitate de angajator.

Ÿ   Numărul total de file conţinut de dosarul de cercetare şi numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar trebuie să fie menţionate în opis.

 Ÿ   Fiecare document, cu excepţia procesului-verbal de cercetare, trebuie să fie identificat în dosarul de cercetare ca anexă.

 Ÿ   Paginile şi spaţiile albe trebuie să fie barate.

 Ÿ   Schiţele referitoare la eveniment, anexate la dosar, trebuie să fie însoţite de explicaţii.

 Ÿ   Fotografiile referitoare la eveniment trebuie să fie clare şi însoţite de explicaţii.

 Ÿ   Formularul pentru declaraţie trebuie să fie conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.

 Ÿ   Declaraţiile aflate la dosar trebuie să fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele confuzii cauzate de scrisul ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul şi semnate de către unul dintre membrii comisiei de cercetare.

 În câte exemplare se întocmeşte un dosar de cercetare a unui eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă?

 

1)             În cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă şi care s-a produs la un singur angajator, dosarul se întocmeşte într-un exemplar, care se păstrează în arhiva angajatorului respectiv.

 2)             În cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă şi care are victime cu angajatori diferiţi, dosarul se întocmeşte în mai multe exemplare. Originalul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul şi celelalte exemplare se păstrează de către ceilalţi angajatori.

 3)             În cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă în care faptele comise pot fi considerate infracţiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în două exemplare, originalul fiind înaintat organului de urmărire penală.

Ce traseu urmează dosarul de cercetare a unui eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă?

 

–    În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării, dosarul de cercetare întocmit de către comisia numită de dvs., în calitate de angajator, trebuie înaintat pentru verificare şi avizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul.

–    Inspectoratul Teritorial de Muncă va analiza, va aviza şi vă va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii. Dosarul va fi însoţit de avizul Inspectoratului Teritorial de Muncă.

–   În cazul în care Inspectoratul Teritorial de Muncă constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, acesta poate dispune completarea dosarului şi/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, după caz.

–   Comisia de cercetare trebuie să completeze dosarul şi să întocmească procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului.

–   În cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă în care faptele comise pot fi considerate infracţiuni, Inspectoratul Teritorial de Muncă va înainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmărire penală, imediat după avizare.

Reclame
 

Comentariile nu sunt permise.

 
%d blogeri au apreciat asta: