RSS

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Cum se desfăşoară întrunirile unui comitet de securitate şi sănătate în muncă

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar, iar această responsabilitate vă revine dvs., în calitate de angajator.

 Preşedintele şi secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, stabilesc ordinea de zi a fiecărei întruniri şi o transmit membrilor comitetului, Inspectoratului Teritorial de Muncă şi, dacă este cazul, serviciului extern de protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.

Info
1) Angajatorul sau reprezentantul său legal este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
2) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
 Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite.
 La fiecare întrunire, secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului.

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă va conveni cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.

 Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.

 Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.

 La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă, vor fi convocaţi să participe lucrătorii desemnaţi, reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi, în cazul în care aveţi contract cu unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi protecţie, reprezentanţii acestora.

 La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă pot fi invitaţi să participe şi inspectori de muncă.

Util
Condiţiile de funcţionare a unui comitet de securitate şi sănătate în muncă se stabilesc printr-un regulament propriu de funcţionare.

Organizarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă

 

Cine organizează Comitetul de securitate şi sănătate în muncă?

Dacă în firma dvs. lucrează mai mult de 50 de angajaţi, pentru a le asigura participarea la elaborarea şi aplicarea în luarea deciziei în domeniul protecţiei muncii, aveţi obligaţia de a organiza Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

 

Util

În cazul în care condiţiile de muncă sunt deosebite, inspectorul de protecţie a muncii vă poate cere înfiinţarea acestui comitet şi dacă aveţi un număr de salariaţi mai mic de 50.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă a fost aprobat prin Ordinul nr. 187/1998 al MMSSF.

 

 

Care este componenţa Comitetului de securitate şi sănătate în muncă?

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din:

a) conducătorul persoanei juridice sau reprezentantul său;

b) conducătorul compartimentului de protecţie a muncii sau persoana desemnată cu atribuţii în domeniu;

c) reprezentantul serviciului medical;

d) reprezentanţii angajaţilor.

Câţi reprezentanţi ai angajaţilor trebuie să fie aleşi în Comitetul de securitate şi sănătate în muncă?

 Numărul de reprezentanţi ai angajaţilor îl veţi stabili în funcţie de numărul total al angajaţilor pe care îi aveţi, după cum urmează:

Ÿ   mai puţin de 50 de salariaţi: 1 reprezentant;

Ÿ   50 – 199 angajaţi: 3 reprezentanţi;

Ÿ   200 – 499 angajaţi: 4 reprezentanţi;

Ÿ   500 – 1.499 angajaţi: 6 reprezentanţi;

Ÿ   peste 1.500 angajaţi: 9 reprezentanţi.

Reprezentanţii angajaţilor vor fi aleşi pe o perioadă de 2 ani.

Cine şi de câte ori întruneşte Comitetul de securitate şi sănătate în muncă?

 

Iniţiativa întrunirii Comitetului de securitate şi sănătate în muncă o aveţi dvs. în calitate de angajator, cel puţin trimestrial.

Dacă activitatea presupune riscuri mari de accidentare şi îmbolnăvire profesională, veţi întruni Comitetul ori de câte ori este nevoie.

 

 

Decizie infintare Comitet de securitate şi sănătate în muncă

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată şi completată, a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 la societatea S.C. …………………… S.R.L. cu sediul în …………………….., având CUI RO ……………. şi înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J……../……../…………..

Reprezentant legal al societăţii Domnul ………………………, în calitate de Administrator

 

Decizia nr. ………………………..  din ……………………………….

 

Art. 1

În scopul de a asigura implicarea salariaţilor, la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii, se constituie Comitetul de securitate şi sănătate în muncă la S.C. ……………… S.R.L.

 

Art. 2

Comitetul de securitate şi sănătate îin muncă la S.C. ………………………….. S.R.L. organizează şi coordonează măsurile de protecţia muncii. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza regulamentului de funcţionare propriu.

 

Art. 3

Componenţa  Comitetului de securitate şi sănătate în muncă:

Ÿ   Preşedinte: ……………….. – Conducatorul persoanei juridice

Ÿ   Membri: a) ……………………… – serviciu intern/extern

         b) Medicul de medicină a muncii S.C. ………………… reprezentat prin …………………

                     c) Reprezentaţii salariaţilor: …………………………… (aleşi pe o perioada de 2 ani)

Ÿ   Secretar: ……………………………………….. – Conducătorul compartimentului de protecţie a muncii sau

                                                                         persoana desemnată cu atribuţii în domeniu

 

Regulament de organizare şi functionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă

 

Art. 4

Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.

 

Art. 5

Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către Preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, Inspectoratului Teritorial de Muncă şi, dacă este cazul, serviciului extern de protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.

Art. 6

Secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite.

 

Art. 7

La fiecare întrunire secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului.

Art. 8

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu dintre numărul membrilor săi.

Art. 9

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.

 

Art. 10

Secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.

Art. 11

Secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.

 

Art. 12

Atribuţiile comitetul de securitate şi sănătate în muncă:

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă va avea următoarele atribuţii:

a) analizează şi face propuneri privind politica de SSM şi planul de prevenire şi protecţie;

b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

c) analizează introducerea de noi tehnologii şi alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;

f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;

g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;

h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind SSM, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;

i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;

j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;

l) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

 

Art. 13

Obligaţiile angajatorului referitoare la Comitetul de securitate si sănătate în muncă:

 

a)    Angajatorul trebuie să furnizeze Comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia să îşi poata da avizul în cunoştinţă de cauză.

b)    Angajatorul trebuie să prezinte, cel puţin o dată pe an, Comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor.

c)    Angajatorul trebuie să transmită raportul prevazut la alin. (1), avizat de membrii Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, în termen de 10 zile, Inspectoratului Teritorial de Muncă.

d)    Angajatorul trebuie să supună analizei Comitetului de securitate şi sănătate în muncă documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime.

e)    Angajatorul trebuie să informeze Comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim-ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor.

f)     Angajatorul comunică Comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul sau de vedere sau, dacă este cazul, al medicului de medicină a muncii, serviciului intern sau extern de prevenire şi protecţie, asupra plângerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă şi modul în care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie îşi îndeplineşte atribuţiile.

g)    În cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, conform atribuţiilor prevăzute la art. 12, trebuie să motiveze decizia sa în faţa comitetului; motivaţia va fi consemnată în procesul-verbal.

Art. 14

Funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă:

 

a)    Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se întruneste cel puţin o dată pe trimestru.

b)    Ordinea de zi este stabilită de către Preşedinte şi Secretar cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor şi este transmisă membrilor Comitetului de securitate şi sănătate în muncă cu cinci zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.

c)    La fiecare întrunire se va încheia un proces-verbal care se va semna de către participanţi.

d)    Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor săi şi ia hotărâri cu votul a două treimi din numărul celor prezenţi.

e)    În cazul în care există divergenţe între membrii Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, aceştia motivează în scris, în termen de două zile de la data întrunirii, iar Preşedintele va decide cu privire la divergenţele apărute.

f)     Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa salariaţilor prin grija conducătorului persoanei juridice şi se va afişa la locurile de muncă.

 

Aprobat,

……………………………………

Conducătorul persoanei juridice

Reclame
 

Comentariile nu sunt permise.

 
%d blogeri au apreciat asta: