RSS

Autorizarea funcţionării d.p.v. S.S.M.

Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă!

Legea nr. 319/2006 prevede amenzi de până la 10.000 de lei!

 În calitate de angajator, aveţi obligaţia legală ca, înainte de începerea oricărei activităţi, să obţineţi autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. Această obligaţie este valabilă indiferent de locul unde se desfăşoară activitatea: la sediul social, la unul dintre sediile secundare sau în afara acestora.

 Sancţiune

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei nerespectarea obligaţiei legale de a obţine autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform art. 39 alin. (2) din Legea nr. 319/2006.

Care sunt modalităţile de obţinere a autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă?

 Există două modalităţi distincte de obţinere a autorizaţiei:

 1)             Daca sunteţi un angajator – persoană fizică, persoană juridică sau asociaţie familială – care are obligaţia să ceară înmatricularea în Registrul Comerţului, vă veţi autoriza prin intermediul Biroului Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului, în baza Legii nr. 359/2004.

 2)             Dacă nu vă număraţi printre angajatorii de la punctul 1 şi desfăşuraţi, de pildă, activităţi de producţie sau prestări de servicii, vă veţi autoriza prin intermediul Inspectoratului Teritorial de Muncă, în baza Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.

 Cum se obţine autorizaţia prin intermediul Inspectoratului Teritorial de Muncă?

 1)             Dvs., în calitate de angajator, depuneţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia vă desfăşuraţi activitatea următoarele documente:

–                 cerere pentru autorizarea desfăşurării activităţii din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

–                 declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că, pentru activităţile declarate, sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

–                 copii de pe actele de înfiinţare.

 2)             Inspectoratul Teritorial de Muncă înregistrează cererea de autorizare, verifică actele depuse şi vă eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii un certificat constatator.

 Cum se păstrează autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă?

 Pentru a vă păstra autorizaţia de funcţionare şi, deci, pentru a vă putea desfăşura activitatea, trebuie să cunoaşteţi şi să respectaţi prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În caz contrar, cu ocazia controalelor pe linie de securitate şi sănătate în muncă, inspectorii de muncă vă pot sista activitatea şi pot propune Inspectoratului Teritorial de Muncă să menţioneze acest lucru în certificatul constatator.

Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă în baza Legii nr. 359/2004

 

Cine se autorizează în baza Legii nr. 359/2004?

 Persoanele juridice care au obligaţia să ceară înmatricularea în Registrul Comerţului, respectiv: 

  • societăţile comerciale;
  • societăţile şi companiile naţionale;
  • grupurile de interes economic;
  • regiile autonome;
  • organizaţiile cooperatiste şi
  • sucursalele înfiinţate de acestea.

 Sancţiune

Desfăşurarea oricărei activităţi de către persoana juridică înaintea obţinerii autorizării funcţionării din punct de vedere al SSM constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000 de lei şi 10.000 de lei, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 359/2004.

Procedura de autorizare

 La data eliberării de către Oficiul Registrului Comerţului a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activităţi care necesită autorizare, aveţi obligaţia de a solicita autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii.

 Veţi depune, în calitate de solicitant, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent cererea de înregistrare/autorizarea funcţionării împreună cu declaraţia pe propria răspundere prin care vă asumaţi responsabilitatea că îndepliniţi condiţiile legale privind protecţia muncii.

Aceste documente se depun îndosariate şi vor fi însoţite de dovezile privind achitarea taxelor şi tarifelor aferente.

 Declararea obiectelor de activitate

 Pentru ca firma dvs. să poată desfăşura legal una sau mai multe activităţi, acestea trebuie declarate:

Ÿ   în actul constitutiv sau prin act adiţional la actul constitutiv al societăţii şi

Ÿ   în declaraţia pe proprie răspundere.

 Sfat

Înaintea începerii procedurii de autorizare înscrieţi în actul constitutiv al societăţii dvs. toate obiectele de activitate.

 Declaraţia pe propria răspundere

 În funcţie de obiectul de activitate al firmei dvs., în declaraţia pe propria răspundere specificaţi toate codurile CAEN aferente activităţilor desfăşurate. Aceste coduri trebuie să se regăsească şi în actul constitutiv al societăţii.

 Atenţie

Activităţile proprii de birou nu sunt clasificate CAEN, dar trebuie să le înscrieţi în declaraţia pe propria răspundere, pentru sediul social şi pentru fiecare punct de lucru.

 Ce model de declaraţie pe propria răspundere veţi depune?

 – În cazul în care nu desfăşuraţi, la sediul social principal sau secundar, activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator, o perioadă de maximum 3 ani, veţi depune declaraţia pe propria răspundere Model 1.

Odată cu eliberarea certificatului de înregistrare sau de înscriere de menţiuni, Oficiul Registrului Comerţului vă va elibera un certificat constatator care atestă că s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere şi că nu este necesară autorizarea funcţionării.

Sunteţi, însă, obligat să vă autorizaţi înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;

 – În cazul în care desfăşuraţi, la sediul social principal sau secundar, activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator, veţi depune declaraţia pe propria răspundere Model 2.

În termen de 20 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal vă va elibera un certificat constatator care atestă înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere că îndepliniţi condiţiile de autorizare din punct de vedere al protecţiei muncii;

 – În cazul în care intervin modificări faţă de cele declarate în declaraţia Model 1 sau Model 2, veţi depune declaraţia pe propria răspundere Model 3.

Modificările pot interveni când se constată neregularităţi ale documentaţiei depuse sau neîndeplinirea condiţiilor legale ori în cazul refuzului de autorizare, precum şi în cazul reautorizării, când sunteţi obligat să reluaţi procedura de autorizare.

 Unde solicitaţi autorizarea?

La înfiinţarea sediilor sociale secundare din alte judeţe, autorizarea funcţionării acestora se solicită la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul din judeţul în a cărui rază se află acest sediu.

 Cine semnează declaraţia?

Persoanele îndreptăţite să semneze declaraţia pe propria răspundere sunt fondatorii, asociaţii, administratorii sau reprezentanţii – în cazul sucursalelor.

 Cine vă controlează?

Autoritatea competentă să verifice conformitatea celor declarate cu situaţia de fapt în domeniul protecţiei muncii este Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază se află sediul solicitantului.

Reclame
 

Comentariile nu sunt permise.

 
%d blogeri au apreciat asta: